Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Lakiasiaintoimisto Forum Law Oy (jäljempänä ”Forum Law”)

Y-tunnus: 3329663-7
Ulvilantie 23 F 74
00350 Helsinki

Yhteyshenkilö Henri Virtanen, henri.virtanen@forumlaw.fi

Forum Law noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679).

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Forum Law:n asiakkaan ja Forum Law:n välisen asiakas- tai sopimussuhteen täytäntöönpanoon tai asiakaan suostumukseen sekä lakisääteisten velvoitteidemme toteuttamiseen.
Henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan
 • Mahdollisten esteellisyyksien selvittämiseen toimeksiantoa vastaanotettaessa;
 • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi.

Käsittelemme vain käyttötarkoituksen kannalta oleellisia ja tarpeellisia henkilötietoja.

3 Käsiteltävät henkilötiedot

Forum Law käsittelee vain yksityisasiakkaidensa sekä yritysasiakkaidensa yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja.
Käsiteltävät henkilötiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus
 • Kopio henkilöllisyystodistuksesta (tarvittaessa ja erikseen sovittuna)
 • Toimeksiannon laatu
 • sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisilta henkilöiltä lisäksi työnantaja ja titteli

Lisäksi Forum Law käsittelee seuraavia tietoja:

 • toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sisältäen myös toimeksiantojen asiasisällön oikeudellisen luokituksen sekä asiakkaiden vastapuolet
 • lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot
 • muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi

Sekä edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

4 Tietojen kerääminen

Tietoja kerätään toimeksiannon yhteydessä yksityishenkilöasiakkaalta tai yrityksen yhteyshenkilöltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä asiakkaan pyynnöstä myös muilta tahoilta, kuten esim. erinäisiltä viranomaisilta.

5 Tietojen luovuttaminen

Forum Law ei luovuta henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle mitään tarkoitusta varten ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta, ellei laki sitä edellytä tai asiakas nimenomaisesti pyydä.

6 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Forum Law ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7 Henkilötietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Henkilötietoja käsittelevät vain Forum Law:n erikseen määrittelemät henkilöt. Henkilötietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin on pääsy vain Forum Law:n erikseen määrittelemillä henkilöillä. Digitaalinen aineisto on suojattu salasanoin. Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen takaamat rekisteröidyn oikeudet. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä puhelimitse, postitse tai sähköpostitse Forum Law:n henkilöstöön. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

9 Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan, kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen.

Päivitetty 1.1.2023

logowhite

© 2024 Forum Law Oy